Pradžia Naujienos
Administracinė informacija
Kvietimas tėvams (globėjams)
Penktadienis, 20 Gegužė 2022 06:46

alt

Programa: https://bit.ly/3Pxm82E

Registracija:https://forms.gle/Zkge33GM2SnGShLb9

Daugiau informacijos: https://bit.ly/3a42wCZ

 
Švietimo pagalba karo pabėgėliams iš Ukrainos
Ketvirtadienis, 19 Gegužė 2022 07:27

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-04-21 raštu Nr. SR-1278 „Dėl švietimo pagalbos karo pabėgėliams iš Ukrainos“, vaikams ir mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas bus pradėtas vykdyti ne anksčiau kaip nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ir atliekamas po vienų mokymosi Lietuvoje metų.

Siekiant sklandaus mokymosi proceso tęstinumo ir galimybės suteikti vaikams ir mokiniams reikalingą švietimo pagalbą, iš Ukrainos atvykę vaikai ir mokiniai, kurie ugdėsi specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje, Lietuvoje gali pasirinkti ugdymą tęsti bendrojo arba specialiojo ugdymo įstaigoje. Priimant į mokyklą vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių ar negalių, turėtų būti atsižvelgiama į tėvų, jį lydinčių asmenų ar paties vaiko pateiktą informaciją, nereikalaujant jo specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų, jei asmuo negali jų pateikti.

Svarbu, kad tėvai ar kiti vaiko atstovai prieš parinkdami mokyklą būtų informuojami, jog pasirinkus specialiojo ugdymo įstaigą, ne vėliau kaip praėjus vieniems mokymosi Lietuvos specialiojoje mokykloje metams, vaiko ugdymosi poreikiai turės būti vertinami, o specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje asmuo galės tęsti mokymąsi tik tuo atveju, jei jam bus nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Atsižvelgiant į individualias ukrainiečių vaikų situacijas ar jei kreipiasi tėvai (globėjai) dėl švietimo pagalbos teikimo, mokytojo padėjėjo ir (ar) specialiojo ugdymo skyrimo, pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), atlikdama vertinimą anksčiau nei po vienerių mokymosi Lietuvoje metų, vadovaujasi ugdymo įstaigos, kurią Lietuvoje lanko vaikas, Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis ir priima sprendimą.

Tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Ukrainos sveikatos ir/ar švietimo sistemų (pavyzdžiui: Висновок про комплексну оцiнку з IРЦ (Iнклюзивно-Ресурсный Центр) / Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный Центр) dokumentus, patvirtinančius negalią ar sutrikimą, PPT parengs specialiojo ugdymo skyrimo dokumentą (8 priedą), kuris galioja terminuotai – vienus metus nuo specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo Lietuvoje pradžios. Jeigu vaikas ar mokinys šių dokumentų neturi, PPT kartu su ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija ir tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria vaiko ar mokinio ugdymosi situaciją, švietimo pagalbos poreikį, tėvai (globėjai, rūpintojai) nukreipiami į sveikatos priežiūros įstaigą dėl vaiko ar mokinio sveikatos būklės įvertinimo ir PPT, remdamasi medikų išvadomis, parengia 8 priedą.

Informacija lietuvių kalba (skaityti čia)

Information in English (read here)

Інформація українською мовою(читайте тут)

 
Psichologų profesinės priežiūros mokymai
Ketvirtadienis, 19 Gegužė 2022 06:52

Vasario–gegužės mėn. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos II kategorijos psichologė Joleta Norkienė dalyvavo Paramos vaikams centro organizuotuose psichologų profesinės priežiūros mokymuose, kurių tikslas dalintis patirtimi, gilinti žinias ir tobulinti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų psichologinio konsultavimo, komandinio darbo mokykloje ir tarpžinybinio bendradarbiavimo įgūdžius.

 
Pasitarimas
Ketvirtadienis, 19 Gegužė 2022 06:44

Gegužęs 19 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė dalyvavo  Marijampolės savivaldybės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos švietimo pažangos plano parengimo darbo grupės pasitarime.

 
Pažangos plano projekto aptarimas
Ketvirtadienis, 19 Gegužė 2022 06:42

Gegužės 19 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė dalyvavo Marijampolės savivaldybės švietimo pažangos plano idėjų projekto pristatyme ir aptarime.

 
Konferencija
Trečiadienis, 18 Gegužė 2022 06:39

Gegužės 18 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Rūta Kašinskienė gilino savo žinias stebint konferenciją „Įtraukusis kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas: Europos patirtis“, kurį organizavo Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, bendradarbiaudamas su HIPEN (The European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments). Konferencijos tikslas buvo susipažinti su Europos šalyse įsitvirtinusiais bei kuriamais mokinių su klausos sutrikimais įtraukties modeliais, praktiniais kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įtraukties aspektais.

 
Dyslexia centro mokymai
Trečiadienis, 18 Gegužė 2022 06:36

Gegužės 18 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinės tarnybos vyresnioji specialioji pedagogė, vyresnioji logopedė Raimonda Pužaitė dalyvavo DYSLEXIA centro organizuotuose mokymus "Disleksijai draugiškos aplinkos kūrimas bei veiksmingų ugdymo(si) strategijų taikymas", kuriuos vedė disleksijai draugiškos mokyklos „D&D School“ steigėja ir vadovė Inga Bajalytė-Petkuvienė.

 
Vadovų pasitarimas
Antradienis, 17 Gegužė 2022 06:41

Gegužės 17 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė dalyvavo Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo švietimo įstaigų vadovų pasitarime.

 
8-asis Baltijos šalių logopedų kongresas
Penktadienis, 13 Gegužė 2022 06:35

2022 metų temos Logopedinės pagalbos reikšmė įvairiais žmogaus gyvenimo tarpsniais aktualumą patvirtino Europos logopedų asociacijas vienijanti organizacija (ESLA). Atsižvelgdamos į šią temą, Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) logopedų profesinės asociacijos kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (Kaunas) ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (Šiauliai) organizavo 8-ąjį Baltijos šalių logopedų kongresą. Gegužės 12-13 d. nuotoliniu būdu kongrese "Logopedinės pagalbos reikšmė įvairiais žmogaus gyvenimo tarpsniais" dalyvavo Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė ir vyresnioji logopedė, vyresnioji specialioji pedagogė Raimonda Pužaitė. Kongreso tikslas – suburti mokslininkus, logopedus praktikus ir studentus bendrai diskusijai apie aktualius profesijos klausimus, kylančius teikiant įrodymais grįstą logopedinę pagalbą įvairaus amžiaus asmenims.

 
Pažangos plano pristatymas TŪM ekspertams
Ketvirtadienis, 12 Gegužė 2022 06:49

Gegužės 12 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė dalyvavo “Tūkstantmečio mokyklų” programos dalyvių nuotoliniame susitikime, kuriame švietimo ekspertai – Rūta Patalavičienė, Jurgita Zigmantė ir Karolina Zakarauskaitė – teikė siūlymus dėl programos rengimo.

 
Švietimo pažangos plano pristatymas
Trečiadienis, 11 Gegužė 2022 06:51

Gegužės 11 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė dalyvavo Marijampolės savivaldybės švietimo pažangos plano projekto pristatyme ir aptarime.

 
TŪM idėjų forumas
Antradienis, 10 Gegužė 2022 08:33

Gegužės 10 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė dalyvavo VšĮ Mokymosi mokykla organizuotame nuotoliniame Tūkstantmečio mokyklų projektų idėjų forume, skirtame savivaldybių ir ugdymo įstaigų atstovams, kurie dalyvauja Tūkstantmečio mokyklų programoje.

 
Diskusija–konsultacija
Antradienis, 10 Gegužė 2022 07:43

Gegužės 9 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotoje diskusijoje–konsultacijoje „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“, kurios metu buvo dalinamasi įžvalgomis apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą įtraukiojo ugdymo kontekste bei Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas skaitė pranešimą „Planuojami pokyčiai pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelyje“.

alt alt alt

 
Įtraukiojo ugdymo mokymai
Ketvirtadienis, 05 Gegužė 2022 06:34

Gegužės 5 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotuose įtraukiojo ugdymo mokymuose tema „Kompiuterinės ir kitos technologijos padeda didinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių vaikų įtrauktį į bendrąjį ugdymą“.

 
Pasitarimas
Ketvirtadienis, 05 Gegužė 2022 06:33

Gegužės 5 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė dalyvavo Marijampolės savivaldybės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos švietimo pažangos plano parengimo darbo grupės susirinkime.

 
Rekomendacijų projektai
Trečiadienis, 04 Gegužė 2022 08:57

Nacionalinė švietimo agentūra parengė atnaujinamų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams rekomendacijų projektus.

Kviečiame susipažinti

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/rekomendacijose-atnaujinamu-programu-pritaikymas-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turintiems-mokiniams1/46123?home=true

 
Audioknygos
Trečiadienis, 04 Gegužė 2022 07:10

alt

 
Pasirengimas įtraukčiai
Penktadienis, 29 Balandis 2022 09:01

Pasirengimo įtraukčiai veiiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 metais planas (skaityti čia).

 
Praktinė konferencija
Penktadienis, 29 Balandis 2022 07:55

Balandžio 28 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė, II kategorijos psichologės Joleta Norkienė ir Jolita Adomaitytė, IV kategorijos psichologės Eglė Iškauskienė ir Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė, socialinė pedagogė metodininkė Rasa Kazlauskienė dalyvavo Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos, bendradarbiaujant su Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija ir Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru, organizuotoje praktinėje konferencijoje "Siekiame bendradarbiauti". Renginio metu buvo siekiama stiprinti vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

alt alt alt alt alt

 
Pasitarimas
Ketvirtadienis, 28 Balandis 2022 07:48

Balandžio 28 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė dalyvavo Marijampolės savivaldybės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos švietimo pažangos plano parengimo darbo grupės nuotoliniame pasitarime.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kalendorius

gegužės 2022
PATKPŠS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?