Pradžia Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas
Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TVARKOS

Kreipiantis į pedagoginę psichologinę tarnybą pažymos dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių prašome pateikti šiuos dokumentus:

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo (toliau – Įvertinimas) ir specialiojo ugdymosi ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos (toliau – Švietimo pagalba) skyrimo mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei dokumentaciją.

2. Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

3. Įvertinimą atlieka:

3.1. Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija);

3.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba (ar Švietimo pagalbos tarnyba) (toliau – Tarnyba);

3.3. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;

3.4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;

3.5 Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras).

4. Specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą skiria:

4.1. Tarnybos vadovas (specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą);

4.2. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą).

ATMINTINĖ

Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai

I. Pirminio Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami dokumentuose:

1. Mokinio stebėjimo kortelė(1 priedas);

2. Anketa (2 priedas);

3.Sutikimas (4 priedas);

4.Vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (5 priedas);

5. Sutikimas (6 priedas);

6. Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedas);

7.Pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas);

8. Individualūs psichologinio, pedagoginio, logopedinio įvertinimo protokolai, klausimynai, aprašymai ir kortelės (kalbos įvertinimo kortelių formų pavyzdžiai);

9. Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai (9 priedas ir kt.);

10. Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos kontroliniai ir klasės darbai, piešiniai);

11. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo.

II. Pakartotinio Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai:

1.Mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo (3 priedas) kopija;

2.Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedas);

3.Prireikus pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas);

4. Individualūs psichologinio, pedagoginio, logopedinio įvertinimo protokolai, klausimynai, aprašymai ir kortelės;

5.Programos, pagal kurias buvo ugdomas vaikas (pritaikytos Bendrosios arba individualizuotos programos);

6. Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos kontroliniai ir klasės darbai, piešiniai);

7. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo.

III. Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje (grupėje), bendrojo ugdymo mokykloje (klasėje), skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo tvarka (jei tai rekomenduota pirminio Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija nutaria patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį arba ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos ar bendrojo ugdymo bendrųjų programų pritaikymą.

1. Ugdantis (-ys) pedagogas (-i) ir mokiniui Švietimo pagalbą teikiantys specialistai pildo Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo pirminio Įvertinimo Tarnyboje, ir kreipiasi į Komisiją.

2. Komisija, gavusi Pasiekimų aprašą (3 priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka Įvertinimą (jei yra šių specialistų: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas), nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas) ir kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi pratęsimo arba nutraukimo. Komisijoje nesant psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, vaikų gydytojo neurologo ir (ar) neurologo, Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo ir pateikia Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių.

4. Tarnyba, remdamasi mokyklos pateiktais dokumentais (Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, Sutikimu (6 priedas), mokinio rašto darbais, piešiniais), tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pratęsia specialųjį ugdymąsi (pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas) arba jį nutraukia.

5. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo;

6. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Komisijos ir (ar) Tarnybos Įvertinimo išvada, Įvertinimas gali būti atliekamas Centre, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Centro direktoriui prašymą raštu. 

IV. Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:

1. Tėvai (globėjai), kuriems kyla vaiko ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo.

2. Tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas, socialinis pedagogas, surdopedagogas, jeigu vaikas turi klausos sutrikimų, tiflopedagogas, jeigu vaikas turi regos sutrikimų) atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir pildo Tarnybos pažymą dėl įvertinimo (7 priedas). Įvertinimo rezultatai aptariami su tėvais (globėjais).

3. Tarnyba prireikus tėvų (globėjų) sutikimu, skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).

********

Skaičiuoklės specialiųjų ugdymosi poreikių lygiams skaičiuoti

M. Garnionio parengtos skaičiuoklės specialiųjų ugdymosi poreikių lygiams skaičiuoti ir testas mokymosi stiliui nustatyti

Skaičiuoklė. Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai ikimokyklinėms įstaigoms

Skaičiuoklė. Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai

Mokymosi stiliaus testas. 36 kl

********

SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai- švietimo įstaigose, vaikų globos įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir kitose įstaigose ar organizacijose dirbantys socialiniai pedagogai, kurių kvalifikacija atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Socialinis pedagogas kartu su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, administracija koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, vykdo stebėseną, teikia siūlymus administracijai dėl socialinės pedagoginės pagalbos priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingumo užtikrinimo.

Vaiko gerovės komisija nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar bendrojo ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavusi Sutikimą (6 priedas), kreipiasi į Tarnybą, kurios veiklos teritorijoje yra mokykla, dėl išsamesnio Įvertinimo. Vaiko gerovės komisija pateikia Tarnybai pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją (Komisijos primininkas paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti), patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių, prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.

Kitų specialistų vertinimas. Socialinis pedagogas.

Atliekant pirminį vertinimą socialinis pedagogas aprašo vaiko socialinius gebėjimus (pozityvaus/ saugaus bendravimo įgūdžius, savarankiškumą, jei kyla, apibūdinti elgesio sunkumus ir pan.), nurodo tėvų įsitraukimą sprendžiant kylančius sunkumus, vaiko lankomumą, popamokinę veiklą ir kt.; jei buvo teikiama socialinė pedagoginė pagalba-jos teikimo būdus, periodiškumą ir pan.

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, Bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo, jei tai rekomenduota ankstesniojo Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija yra nutarusi patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį arba ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos, bendrojo ugdymo bendrųjų programų ar profesinio mokymo programų pritaikymą. Ugdantis (-ys) pedagogas (-i) ir su mokiniu dirbantys Švietimo pagalbos specialistai pateikia Komisijai Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo Tarnyboje. Komisija pateikia Tarnybai Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

Socialiniai pedagogai 3 priede užpildo punktą Kiti specialistai (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti). Socialinis pedagogas.

Pvz:
Kiti specialistai (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti). Socialinis pedagogas.

•Tikslai.

•Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos, taikyti metodai, vaiko/ tėvų/mokytojų įsitraukimas, bendradarbiavimas, pasiekti pokyčiai, tolimesnės pagalbos tikslingumas ir jos intensyvumas.

 

Kalendorius

birželio 2021
PATKPŠS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930