Pradžia Vaikų brandumo mokyklai įvertinimas
Vaikų brandumo mokyklai įvertinimas

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti  metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – Įstatymo pakeitimas) Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926. Įstatymo pakeitimo nuostatos įsigalioja nuo 2018 m. vasario 1 d. ir atitinkamai bus pakeistas švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-1106 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarko aprašo patvirtinimo“.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, netenka galios šie teisės aktai:

  • švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 patvirtintas Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas;
  • švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 patvirtintas Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas.

Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Vaiko vertinimas atliekamas konsultavimo tikslas, išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus, jo raidos lygį įvairiose srityse (pvz., kalbinių gebėjimų, bendravimo ir pan.), atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą mokytis, tikėtinus mokymosi pasiekimus, socialinę sėkmę ir teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam pedagogui, tėvams (globėjams).

Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai. 

 

Vaiko brandumą vertina Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai. Psichologui rekomendavus, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai atlieka papildomus pažintinių, kalbinių gebėjimų vertinimus. Įvertinus Vaiko brandumą, parengiama Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvada-rekomendacija (spausti čia).

 

Tėvai (globėjai), norintys, kad būtų įvertintas vaiko brandumas mokyklai, Marijampolės savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą;
  • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
  • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą: rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens (spausti čia);
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą: rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens.

Registruotis telefonu (8 343) 50472

 

Kalendorius

gruodžio 2021
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?